VPS SO
优惠VPS分享

V.PS 香港mini Pro套餐 老用户有5欧元优惠 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元

V.PS,国内商家,xTom旗下,主要提供KVM VPS,数据中心多,可选香港、德国、西雅图、纽约、荷兰、爱沙尼亚等。v.ps新推出香港mini Pro套餐 老用户有5欧元优惠 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元

一、V.PS官网

点击直达V.PS官方网站

二、V.PS优惠

V.PS 香港 Mini Pro 开放购买,具体配置为:

CPU: 1x Intel Gold 6148
RAM: 1GB
NVMe: 15GB
Bandwidth: 600GB on 500Mbps port
1x IPv4 & 1x IPv6

价格为 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元

老用户专属优惠码 VY1O10EQXV 可享受 5 欧元的终身折扣,截止日期 2022 年 10 月 1 日。

1. 2022 年 9 月 24 日前已订购开通东京 mini 的客户,且在本通知发出时已订购香港 Mini Pro 的客户,提工单可免费获得 100GB 每月额外流量。
2. 账户下已有有效服务的客户,可使用优惠码 VY1O10EQXV 订购香港 Mini Pro。
3. 开通香港 Mini Pro 的客户,发送工单内容 I will not request for refund for my services 即可获得 100GB 每月额外流量。
4. 以上优惠每个服务仅能使用一条,不可多次优惠。

测速地址:https://hkg.speedtest.v.ps/
Looking Glass:https://hkg.lg.v.ps/

购买地址 :https://vps.hosting/?affid=59
老用户专属优惠码:VY1O10EQXV

 

简单测评:

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  14.88 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.56 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.30 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.74 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.3.182  31.56 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  31.47 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  32.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.37.217  57.89 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  *
15  202.97.17.89  110.32 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16  36.112.241.74  82.80 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
17  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  94.38 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
18  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  113.77 ms  AS4847  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  14.94 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.77 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.67 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.71 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.36 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  57.71 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.182  30.05 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.91 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.123.102  59.90 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  101.95.95.10  60.17 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
17  180.169.255.114  71.29 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
18  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  57.73 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  15.92 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.69 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.41 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.77 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.51 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.45 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.182  30.07 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  31.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  30.22 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.81 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  *
15  *
16  14.147.127.18  88.55 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  58.60.188.222  83.83 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信

———————————————————————-
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  24.86 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.74 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.30 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  6.48 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.40 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.42 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  223.120.2.49  2.90 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8  223.120.3.182  30.16 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.94 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  31.88 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.37.217  58.90 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  *
14  221.183.123.10  87.82 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  202.106.50.1  79.09 ms  AS4808  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-

上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  18.28 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  10.91 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  6.35 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.26 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.41 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  *
8  223.120.3.186  31.56 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  30.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.94.2  35.36 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  219.158.46.141  59.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.113.197  65.00 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15  *
16  139.226.201.146  67.67 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
17  210.22.97.1  59.71 ms  AS17621  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  21.78 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  8.40 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.25 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.68 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.34 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.3.178  30.11 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.170  30.98 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.33  29.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.14  31.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  *
14  221.183.123.2  96.56 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  219.158.9.73  88.14 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  120.80.144.34  123.26 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
18  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  91.79 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通

———————————————————————-
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  20.46 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.76 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.45 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  7.78 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.25 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  223.119.81.185  0.36 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7  223.120.2.49  2.73 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8  223.120.2.10  6.48 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9  223.120.22.21  39.63 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.114  41.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.201  43.60 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12  221.183.89.122  49.83 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.46.178  44.35 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.110.162  47.45 ms  AS9808  中国, chinamobile.com, 移动
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  53.32 ms  AS56048  中国, 北京, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  16.52 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  1.28 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.45 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.75 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.38 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.22.106  27.38 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9  221.183.89.174  29.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.69  28.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.89.50  31.25 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  211.136.190.234  33.26 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  211.136.112.252  34.04 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  211.136.112.200  34.04 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  23.05 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.67 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.29 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.73 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6  *
7  *
8  223.120.2.6  6.60 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9  221.183.55.74  9.25 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.176.24.61  11.12 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.176.24.181  10.29 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  111.24.4.245  13.63 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.71.70  14.30 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.110.170  16.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  17.24 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动

———————————————————————-
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1  rg01hk.v.ps (95.214.164.1)  22.20 ms  AS949  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, xtom.com
2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  33.50 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.56 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  11.81 ms  AS9312  中国, 香港, xtom.com
5  xtom2-10g.hkix.net (123.255.90.251)  0.46 ms  *  中国, 香港, hkix.net
6  cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118)  1.82 ms  *  中国, 香港, hkix.net
7  101.4.114.181  39.94 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
8  *
9  101.4.118.213  36.09 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  63.22 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

 

** 测试时间: 2022年 09月 24日 星期六 10:51:17 UTC

** 正在测试IPv4解锁情况
——————————–
** 您的网络为: xTom (95.214.*.*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  No
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: DE)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+:                          Yes
iQyi Oversea Region:                   INTL
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Spotify Registration:                  Yes (Region: DE)
Steam Currency:                        EUR
=======================================

** 正在测试IPv6解锁情况
——————————–
** 您的网络为: xTom (2403:2c80:b:*:*)

============[ Multination ]============
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Originals Only
有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong
Spotify Registration:                  No
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本

检测脚本当天运行次数: 1402; 共计运行次数: 3266273

 收藏 (0) 打赏

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

未经允许不得转载:VPS SO » V.PS 香港mini Pro套餐 老用户有5欧元优惠 39.95 欧元每年,两年 69.95 欧元,五年 139.95 欧元

分享到: 更多 (0)
avatar

评论 抢沙发

评论前必须登录!

立即登录   注册

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活